Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO E-HASCO.PL    

 

§1. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.e-hasco.pl, prowadzony jest przez Producencką Centralę Farmaceutyczną Procefar Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-131) przy ul. Żmigrodzkiej 242F, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141247, o kapitale zakładowym w wysokości 110 000,00 PLN, posiadającą NIP 895-17-82-288, REGON 932850524.

2. Sprzedawca oświadcza, że informacje zamieszczone na stronie internetowej Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert i nie są wiążące.

3. Sprzedaż Produktów dostępnych w Sklepie odbywa się poprzez sieć Internet w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą. Sprzedawca oświadcza, że świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Sklepu to: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowsza, Mozilla Firefox 34 lub nowsza, Opera 30 lub nowsza, Safari 7 lub nowsza, Chrome 33 lub nowsza oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

5. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Integrator płatności - system szybkich płatności internetowych umożliwiających dokonywanie płatności za Produkty zakupione w Sklepie internetowym przy pomocy natychmiastowego przelewu lub karty płatniczej.
 3. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych wyłącznie w sprawach, w których może działać samodzielnie, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupów.
 4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta z funkcjonalności Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonuje zakupów, w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto - indywidualny panel administracyjny przydzielony Klientowi w Sklepie, dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu się w Sklepie.
 6. Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w której widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także za pomocą której Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp.
 7. Produkty produkty prezentowane i możliwe do zakupienia w Sklepie, niestanowiące produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2011r. - Prawo farmaceutyczne (Dz.U. Nr 126, poz. 1381 ze zm.).
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.
 9. Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, znajdujący się pod adresem: http://www.e-hasco.pl, gdzie Klienci mogą dokonywać zakupu Produktów i zapoznać się z ich właściwościami.
 10. Sprzedawca – Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-131) przy ul. Żmigrodzkiej 242F, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141247, o kapitale zakładowym w wysokości 110 000,00 PLN, posiadająca NIP 895-17-82-288, REGON 932850524 .
 11. Umowa – umowa sprzedaży Produktu (Produktów) zawarta między Klientem, a Sprzedawcą.
 12. Umowa prowadzenia Kontaumowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) zawarta między Klientem, a Sprzedawcą z chwilą rejestracji Konta.  

 

§2. Zasady korzystania ze Sklepu

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

2. Rejestracja w Sklepie, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są nieodpłatne. 

3. Po dodaniu produktów do Koszyka lub przed dokonaniem zakupów w Sklepie Klient ma możliwość rejestracji Konta. W tym celu należy wybrać zakładkę „Twoje konto” i wypełnić pola Formularza rejestracji oznaczone jako obowiązkowe.

4. Warunkiem rejestracji Konta jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu i Polityki Prywatności.

5. Poprzez wybranie pola „zarejestruj konto” dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia Konta. Klient otrzymuje na e-maila, podanego podczas rejestracji, potwierdzenie założenia Konta w Sklepie.

6. Klient może posiadać tylko jedno Konto. 

7. Klient ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 

8. Po dokonaniu rejestracji Konta, Klient może zalogować się do Sklepu podając login i hasło. 

9. W każdej chwili Klient ma możliwość zmiany danych podanych podczas rejestracji. W tym celu należy zalogować się do Sklepu, a następnie wybrać zakładkę „Twoje konto”.

10. Klient może zgłosić swoje uwagi odnośnie nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu przesyłając zgłoszenie, zawierające dokładny opis problemu, w formie pisemnej na adres: PCF Procefar Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 242F, 51-131 Wrocław bądź w formie elektronicznej na adres: reklamacje@e-hasco.pl. Sposób rozpatrzenia reklamacji jest opisany w §6 Regulaminu. 

11. W każdej chwili, nieodpłatnie, bez podania przyczyny Klient może rozwiązać Umowę prowadzenia Konta poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia Konta w formie pisemnej na adres: PCF Procefar Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 242 F, 51-131 Wrocław albo w formie elektronicznej na adres: kontakt@e-hasco.pl.  

 

 

§3. Składanie zamówienia

1. Klient może składać zamówienia przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. 

2. W celu zawarcia Umowy należy dokonać wyboru Produktu(ów) poprzez dodanie ich do Koszyka.

3. Po dodaniu wszystkich Produktów do Koszyka należy podać swoje dane. W tym celu:

 1. należy się zalogować – w przypadku Klientów zarejestrowanych,
 2. należy wybrać jedną z dwóch opcji: „zarejestruj się i zamów” albo  „zamów bez rejestracji” – w przypadku Klientów nie zarejestrowanych. Poprzez wybranie pola „zarejestruj się i zamów” dochodzi do zawarcia Umowy prowadzenia konta. Klient otrzymuje na e-maila, podanego podczas rejestracji, potwierdzenie założenia Konta w Sklepie. Poprzez wybranie pola „zamów bez rejestracji” Klient otrzyma na wskazany adres e-mail wygenerowane losowo hasło, które służy do logowania się do Sklepu.

4. Następnie należy wybrać preferowany sposób dostawy oraz formę płatności. 

5. W trakcie składania zamówienia, do momentu wybrania pola „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zakresu i ilości wybranych Produktów. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawiera:

 1. przedmiot zamówienia – ich rodzaj i ilość;
 2. cena jednostkowa zamówionych Produktów oraz łączna kwota do zapłaty;
 3. sposób i koszt dostawy; d) forma płatności; e) czas realizacji zamówienia.

7. Zakończenie procesu składania zamówienia odbywa się poprzez wybranie pola „zamawiam z obowiązkiem zapłaty” przez co Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy.

8. Jeśli realizacja zamówienia jest możliwa, a w przypadku Klienta który wybrał formę płatności z góry – dodatkowo wpłynęła należność na rachunek Sklepu, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z danymi określonymi w ust. 6 powyżej. Klient otrzymuje równocześnie informację o możliwości odstąpienia od Umowy wraz ze wzorem formularza o odstąpieniu. 

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia Klienta do realizacji, co zostaje potwierdzone poprzez wysłanie do Klienta wiadomości e-mail.

10. W przypadku stwierdzenia braku dostępności Produktu lub braku możliwości jego dostawy w terminie wynikającym z Regulaminu, po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przekaże Klientowi niezwłocznie telefonicznie lub e-mailowo informację o tym fakcie oraz o planowanym terminie dostawy, a także uprawnieniach przewidzianych w niniejszym ustępie. Jeżeli Klient zaakceptuje wydłużony termin realizacji zamówienia zastosowanie mają postanowienia ust. 8 i 9 powyżej. W razie niezaakceptowania przez Klienta wydłużonego terminu lub w razie ostatecznego wycofania Produktu z asortymentu Sklepu Klient będzie mógł według swojego wyboru:

 1. anulować całość zamówienia (w tym wypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy);
 2. anulować zamówienie w części, której realizacja jest niemożliwa w ogóle albo w wyznaczonym terminie (w tym wypadku co do tej części nie dochodzi do zawarcia Umowy, a w odniesieniu do pozostałej części Zamówienia zastosowanie mają ust. 8 i 9 powyżej).

11. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia określonego w ust. 10 powyżej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 10, Sprzedawca wyśle Klientowi potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, o którym mowa w ust. 8 powyżej wyłącznie w zakresie Produktów, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, a w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony w wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub w odrębnej wiadomości w wypadku, gdy niemożność realizacji zamówienia w terminie dotyczyła całości zamówienia.

12. W przypadku anulowania całości lub części zamówienia Klientowi, który wybrał formę płatności z góry. zostanie zwrócona całość lub część pieniędzy, które zapłacił za zamówienie, przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami, w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wiadomości zawierającej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji lub odrębnej wiadomości, o której mowa w ust. 11 powyżej, oraz, w razie konieczności, wystawi odpowiednią fakturę VAT korygującą, którą dostarczy Klientowi w przypadku gdy sprzedaż udokumentowana została fakturą VAT. W takim przypadku Klient zobowiązany jest podać numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona płatność.      

 

 

§4. Płatności

1. Na stronie internetowej Sklepu zawarte są informacje o Produktach dostępnych w asortymencie Sprzedawcy wraz z ich cenami jednostkowymi.

2. Ceną wiążącą i ostateczną Produktu jest jego cena podana w chwili składania zamówienia przez Klienta.

3. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy oferowanym Produkcie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; nie zawierają kosztów dostawy.

4. Koszty dostawy określone są w zakładce „dostawa i płatności” na stronie internetowej Sklepu, a ich wysokość zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, od wartości oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy ponosi w całości Klient.

5. Sklep może prowadzić programy lojalnościowe uregulowane odrębnymi regulaminami.

6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia obejmująca cenę Produktu(ów) oraz koszty dostawy wskazana jest w podsumowaniu, o którym mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu.

7. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty za zamówione produkty w następujących formach:

 1. przelewem na rachunek bankowy;
 2. korzystając z Integratora płatności;
 3. „za pobraniem” czyli z pomocą gotówki przy odbiorze Produktu(ów) od kuriera.    

 

 

§5. Realizacja zamówień

1. Czas realizacji Zamówienia wynosi do 7 dni roboczych liczonych od momentu wysłania Klientowi wiadomości mailowej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji do dnia dotarcia przesyłki na adres wskazany przez Klienta.

2. Sprzedawca wraz z Produktami dostarcza Klientowi dokument potwierdzający zawarcie Umowy w postaci paragonu, a w przypadku sprzedaży Klientom niebędącym Konsumentami – faktury VAT. Koszty dostawy są uwzględniane na paragonie/fakturze VAT. Na pisemne żądanie Konsumenta i pod warunkiem dołączenia do żądania oryginału paragonu, złożone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono zamówiony(e) Produkt(y), bądź otrzymano całość lub część zapłaty, Sprzedawca wystawi i dostarczy fakturę VAT.

3. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Klient przy odbiorze przesyłki kurierskiej, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowań zewnętrznych przesyłek.

5. W razie stwierdzenia przez Klienta jakiegokolwiek uszkodzenia przesyłki lub powstania przypuszczenia ingerencji osób trzecich w przesyłkę, Klient w celu skutecznego zgłoszenia reklamacji obowiązany jest nie przyjąć przesyłki. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do złożenia reklamacji zgodnie z zasadami określonymi przez firmę kurierską.  

 

§6. Warunki reklamacji (zgłoszenie wad rzeczy sprzedanej)

1. W przypadku niezgodnej z zamówieniem lub Regulaminem realizacji zamówienia Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji. Celem złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania na adres: PCF Procefar Sp. z o.o. ul. Żmigrodzka 242F, 51 – 131 Wrocław zgłoszenia reklamacyjnego, przesyłając jednocześnie Sprzedawcy Produkt niezgodnym z zamówieniem lub Regulaminem.

2. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. W celu skutecznego złożenia reklamacji, Klient zobowiązany jest wypełnić wszystkie pola oznaczone jako obowiązkowe.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Sprzedawca poinformuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji poprzez wysłanie informacji na adres mailowy Klienta.

4. Sprzedawca zwróci Klientowi poniesiony przez niego koszt przesyłki reklamowanego towaru.

5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca wymieni wadliwy Produkt na Produkt wolny od wad, a w przypadku braku możliwości wymiany Produktu zwróci Klientowi pieniądze za reklamowany Produkt na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty uwzględnienia reklamacji, oraz, w razie konieczności, wystawi odpowiednią fakturę VAT korygującą, którą dostarczy Klientowi w przypadku gdy sprzedaż udokumentowana została fakturą VAT. Koszt dostawy Zamówienia ze Sklepu do Klienta jest zwracany tylko w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji całości zamówienia.    

 

§7. Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca informuje, że Konsument może w terminie 14 dni (liczonym od momentu odbioru przesyłki) odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na adres korespondencyjny: PCF Procefar Sp. z o.o., ul. Żmigrodzkiej 242 F, 51-131 Wrocław. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, przesyłanego zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy jednocześnie stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. W razie odstąpienia umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt(y) Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponuje, że sam odbierze Produkt. Zakupione produkty należy odesłać na adres: PCF Procefar Sp. z o.o., ul. Żmigrodzka 242 F, 51-131 Wrocław wraz z oryginałem paragonu lub z podaniem numeru faktury, którą Klient otrzymał wraz z dostawą.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje przy pomocy tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku gdy Klient wybrał formę płatności gotówką przy odbiorze, ma możliwość otrzymania zwrotu pieniędzy na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy.

5. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania zwracanego Produktu z powrotem.

6. Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta.  

 

§8. Dane osobowe

1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji Konta lub w procesie składania zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże Klient przyjmuje do wiadomości, iż brak wyrażenia przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie przez Sprzedawcę na jego rzecz usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności realizację Umowy prowadzenia konta oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

2. Administratorem danych osobowych Klienta jest Producencka Centrala Farmaceutyczna Procefar Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu (51-131) przy ul. Żmigrodzkiej 242F, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141247, NIP: 895-17-82-288, REGON: 932850524.

3. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane przez Sprzedawcę do celów innych niż świadczenie przez Sprzedawcę na jego rzecz usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności realizacji Umowy prowadzenia konta oraz zawierania z Klientem i wykonywania Umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta chyba, że wyrazi on na to zgodę odrębnym oświadczeniem.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych w każdym czasie oraz do ich poprawiania. Dane osobowe Klienta mogą być przez niego w każdym czasie poprawiane po zalogowaniu się w zakładce „twoje konto”.

5. Klient przyjmuje do wiadomości, że po złożeniu zamówienia do czasu jego realizacji (lub w przypadku wyboru płatności gotówką przy odbiorze – do czasu otrzymania zapłaty przez Sprzedawcę), niezależnie od zgłoszenia żądania usunięcia Konta zgodnie z § 2 ust. 11 Regulaminu, Sprzedawca zachowuje prawo do przetwarzania tych danych osobowych, które są konieczne do realizacji zawartej Umowy i otrzymania płatności z tytułu sprzedanych Produktów.

6. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w zakładce „Polityka prywatności” umieszczonej w stópce Strony.  

 

§9. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 września 2015r.

2. Sprzedawca zawiera Umowy w języku polskim, zgodnie z prawem polskim.

3. W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem mają zastosowanie: ustawa - Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U. 16, poz. 93 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego.

4. Aktualny Regulamin jest dostępny dla Klienta w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, gdzie można go pobrać oraz sporządzić jego wydruk.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmiany przepisów prawnych, form płatności czy zmiany sposobów dostawy. Każdorazowo Sprzedawca poinformuje Klienta o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie informacji na jego adres mailowy.

6. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu. Wszelkie uwagi bądź pytania odnośnie zamówienia Produktów prosimy kierować na kontakt@e-hasco.pl bądź telefonicznie pod numerem (71) 382-29-85 w godz. 9:00-15:00 (opłata według cennika właściwego operatora).

 

Załączniki:

[1] Wzór formularza reklamacyjnego

[2] Wzór odstąpienia od umowy

pixel