Polityka prywatności do 25.05.2018

Polityka prywatności strony internetowej e-hasco.pl

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę e-hasco.pl (dalej zwaną Platformą) przez Producencką Centralę Farmaceutyczną PROCEFAR Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Żmigrodzkiej 242F wpisaną przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000141247 (dalej zwanej Spółką), która jest Administratorem Danych Osobowych.


1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. z późniejszymi zmianami (zwaną dalej UEL).


1.3. Spółka przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym informacji zawierających Dane Osobowe i dlatego podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Zbierane Dane Osobowe są adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. Przetwarzanie Danych Osobowych

2.1. Zakres przetwarzanych Danych Osobowych podawanych:

2.1.1. przy składaniu zamówienia:
• imię i nazwisko,
• adres korespondencyjny,
• adres dostawy,
• numer telefonu,
• adres e-mail;


2.1.2. podczas korzystania z formularza kontaktowego:
• imię i nazwisko,
• numer telefonu,
• adres e-mail;


2.1.3. przy zadawaniu pytania:
• adres e-mail;


2.1.4. podczas zapisywaniu do newsletter’a:
• adres e-mail.


2.2. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, którą wyrażają Państwo poprzez zaznaczenie checkbox’a podczas akceptacji regulaminu oraz zawartej na jego podstawie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Spółka lub inne instytucje mogą przetwarzać Państwa Dane Osobowe również gdy zezwalają na to przepisy prawa powszechnego.

2.3. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się:

2.3.1. w celu realizacji umowy sprzedaży jaką jest zamówienie składane przez użytkownika na Platformie,

2.3.2. w celu prowadzenia konta użytkownika na Platformie,

2.3.3. w celu odpowiedzi na zadane za pomocą formularza pytanie,

2.3.4. w celu zapisania użytkownika do usługi newsletter,

2.3.5. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług,

2.3.6. w formie zanonimizowanej w celach statystycznych.

2.4. Podanie przez Państwa Danych Osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niepodanie wymaganych w poszczególnych formularzach danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów przetwarzania, w tym również realizacji umowy sprzedaży.

3. Przekazywanie Danych Osobowych

3.1. Dane Osobowe mogą być niekiedy powierzane do przetwarzania innym podmiotom co wynika ze specyfiki działania Platformy. Takie przekazywanie może się odbywać jedynie po uprzednim zawarciu przez Administratora Danych Osobowych pisemnej umowy z innym podmiotem.

3.1.1. W związku z utrzymywaniem Platformy na zewnętrznych serwerach Dane zostaną powierzone do przetwarzania IAI Spółka Akcyjna (NIP: PL8522470967) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000325245, z siedzibą w Szczecinie (71-064) przy al. Piastów 30.

3.1.2. W związku z obsługą marketingową Platformy Dane zostaną powierzone do przetwarzania Centrali Farmaceutycznej HASCO-LEK Sp. z o.o. w 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242F wpisanej przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000439108.

3.1.3. W związku z korzystaniem przez Spółkę z oprogramowania informatycznego i świadczeniem przez jego producenta obsługi serwisowej Dane zostaną powierzone do przetwarzania KAMSOFT S.A. przy ul. 1 Maja 133, 40-235 Katowice, NIP: 9542685559, REGON: 241371988, KRS: 0000345075 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego.

3.1.4. W przypadku wyboru przez użytkownika dostawy towaru przez kuriera Dane zostaną powierzone do przetwarzania Fedex Express Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczej 16/22, 00-526 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000037973, posiadającej REGON 010612250, NIP 526-10-05-306.

3.1.5. W przypadku wyboru przez użytkownika płatności elektronicznej za pośrednictwem serwisu transferuj.pl Dane zostaną powierzone do przetwarzania Krajowemu Integratorowi Płatności S.A. przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, NIP: 7773061579, REGON: 300878437, KRS: 0000412357.

3.2. Udostępnienie Danych Osobowych odbywa się tylko za Państwa zgodą lub gdy pozwalają na to przepisy prawa powszechnego.

3.3. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie Dane Osobowe nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom.

4. W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

4.1. Przysługuje Państwu prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do sprostowania, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa Danych Osobowych.

4.2. Macie Państwo prawo wniesienia żądania wstrzymania przetwarzania Danych Osobowych lub ich usunięcia.

4.3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Danych Osobowych.

4.4. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa Danych Osobowych w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

4.5. W celu realizacji Państwa praw szczegółowo opisanych w UODO prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@e-hasco.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR Sp. z o.o., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242F.

5. Środki techniczne i Państwa obowiązki

5.1. Spółka dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. W tym celu zastosowano następujące rozwiązania:

5.1.1. Wszystkie osoby współpracujące ze Spółką przed uzyskaniem dostępu do Danych Osobowych otrzymują stosowne upoważnienie i podpisują oświadczenie obligujące do zachowania tych informacji w tajemnicy.

5.1.2. Platforma zapewnia techniczną możliwość ograniczania dostępu do danych osobowych dla osób do tego upoważnionych.

5.1.3. Platforma posiada techniczną możliwość blokowania użytkowników nieprzestrzegających Regulaminu oraz blokowania konkretnych adresów IP w przypadku stwierdzenia łamania przepisów prawa lub Regulaminu.

5.1.4. Platforma obsługuje bezpieczny protokół https.

5.1.5. Platforma korzysta z mechanizmów tworzenia kopii zapasowych.

5.2. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności powinni Państwo zadbać o bezpieczeństwo danych logowania (nazwa użytkownika, hasło).

6. Cookies

6.1. Spółka podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach).

6.2. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy.

6.3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Platformy, podtrzymania sesji logowania na Platformie i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji.

6.4. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

6.5. Jeżeli jednak pozostaną Państwo na Platformie bez wyłączania plików cookies wyrażają Państwo zgodę na ich pobieranie.

6.6. Na naszej Platformie stosujemy dwa rodzaje cookies, tzw. sesyjne oraz stałe:

• cookies stałe – podczas odwiedzin Platformy zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane;

• cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.

• Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Platformą serwisy, np. Google Analytics.

7. Inne strony internetowe

7.1. W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych.

7.2. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane.

7.3. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać.

7.4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

8. Pytania i zastrzeżenia

8.1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@e-hasco.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Producencka Centrala Farmaceutyczna PROCEFAR Sp. z o.o., 51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242F.

9. Postanowienia końcowe

9.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.

9.2. Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.

pixel